Pravidla marketingové soutěže

„Vyhrajte se SodaStream 5 x víkendový pobyt v Tropical Island nebo jednu z 500 osušek“ (dále jen „soutěž").

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost FAST ČR, a.s., se sídlem Černokostelecká 2111, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 267 26 548, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7977, (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat v termínu od 01. 10. 2017 do 31. 12. 2017 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky.

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „soutěžící“), která při registraci uvede úplné a pravdivé údaje a potvrdí svůj souhlas s pravidly soutěže. Osoba mladší 18-ti let je povinna potvrdit, že má k účasti v soutěži souhlas svých zákonných zástupců, a tento je povinna na vyžádání pořadateli doložit (v případě výherce nejpozději před předáním výhry).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele nebo osoby v obdobném vztahu k pořadateli, jakož i jim osoby blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele nebo osoba v obdobném vztahu k pořadateli, nebo osoba jim blízká, bude ze soutěže vyřazen.

4. Princip a podmínky vstupu do soutěže

Spotřebitel se zapojí do soutěže tak, že

(i) v době trvání soutěže zakoupí jeden nebo více produktů z limitované edice SodaStream Tropical Island (dále jen „soutěžní nákup“); a

(ii) v době konání soutěže se zaregistruje u pořadatele jako soutěžící tak, že na webové stránce www.sodastream.cz (dále jen “soutěžní web”) vyplní do vstupního formuláře požadované údaje: jméno, adresu, telefon, e-mail, a potvrdí svůj souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním svých osobních údajů; a

(iii) doloží soutěžní nákup (zadáním 39místného kódu účtenky).

Soutěže se v době jejího trvání lze zúčastnit opakovaně, a to jednou za každý soutěžní nákup. Více vstupů do soutěže (vždy s doložením nového soutěžního nákupu) zvyšuje šanci na výhru.

Soutěžící, je povinen uschovat originál účtenky (dokladu o zaplacení soutěžního nákupu) za účelem ověření platné účasti v soutěži před předáním výhry. Pokud soutěžící nepředloží účtenku splňující podmínky těchto pravidel, uvedenou při vstupu do soutěže, bude ze soutěže vyřazen.

Produkty z limitované edice Sodastream Tropical jsou:
Výrobník Jet Pastel Grass Green SODASTREAM
Výrobník Jet Pastel Orange SODASTREAM
LAHEV JET 1L X 2KS TROPICKÝ OSTROV SODASTREAM
LAHEV JET 1L X 2KS TROPICKÝ PRALES SODASTREAM
PŘÍCHUŤ TROPIC ANANAS-KOKOS VOD 440ML SODASTREAM
PŘÍCHUŤ TROPIC MANGO-KOKOS VOD 440ML SODASTREAM

5. Výhry v soutěži

500 ks originálních osušek Sodastream
5 víkendových pobytů v Tropical Island v Německu pro čtyřčlennou rodinu

Výhry v soutěži budou slosovány takto:
V období říjen 2017 (slosování počátkem listopadu): 160 ks osušek
V období listopad 2017 (slosování počátkem prosince): 160 ks osušek
V období prosinec 2017 (slosování počátkem ledna): 160 ks osušek
V období říjen - prosinec 2017 (slosování počátkem ledna): 5 x hlavní výhra – víkendový pobyt pro čtyřčlennou rodinu + 4 osušky

Účastníci soutěže v každém kalendářním měsíci budou soutěžící, kteří se přihlásili do této soutěže v daném měsíci. Účastníci soutěže o hlavní výhru budou všichni soutěžící, kteří se přihlásili do soutěže v době jejího trvání. Do soutěže o hlavní výhru postupují i soutěžící, kteří získali výhru v některém měsíčním kole.
Výběr výherců proběhne slosováním.
 

Výherci soutěže budou o své výhře informováni průběžně vždy po vyhlášení každého měsíčního kola/hlavní výhry, a to na telefonním čísle, které uvedli přes registraci na soutěžním webu, nejpozději však po dobu jednoho týdne po vyhlášení. Nebude-li možné výherce kontaktovat v uvedené lhůtě, přičemž budou pořadatelem učiněny maximálně 3 pokusy, nahrazuje výherce další soutěžící v pořadí v daném soutěžním kole.

Po ověření, že výherce splnil veškeré podmínky soutěže, mu pořadatel předá výhru na výhercem vybrané nejbližší prodejně PLANEO nebo zašle na adresu, kterou si výherce zvolí. Hlavní výhru předá pořadatel na prodejně PLANEO ELEKTRO.

V případě nesplnění některé ze soutěžních podmínek, zaniká nárok výherce na získání výhry. V tomto případě nahrazuje výherce další soutěžící v pořadí v daném soutěžním kole.

6. Zpracování osobních údajů, osobnostní a autorská práva

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti pořadatele - FAST ČR, a.s., se sídlem Černokostelecká 2111, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 267 26 548 jakožto správce (dále jen Společnost), a s jejich následným zpracováním pro účely administrace a vyhodnocení soutěže a realizace výhry a dále po dobu pěti let od ukončení soutěže pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na cenu, je-li doručeno pořadateli před jejím předáním. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Účastníci soutěže svou účastí v soutěži výslovně souhlasí s tím (a poskytují pořadateli právo), že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a po dobu 5 let od ukončení soutěže zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude změna pravidel zveřejněna na internetových stránkách pořadatele.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, je vyloučeno.

Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

Při nesplnění či porušení soutěžních podmínek bude účastník ze soutěže bez náhrady vyloučen. Stejně tak bude účastník vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání nebo pokusu o něj ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla soutěžícímu k získání výhry. Není podstatné, zda k takovému jednání nebo pokusu o něj došlo s vědomím či bez vědomí účastníka.

Soutěž a vztahy mezi účastníky a provozovatelem se řídí právním řádem České republiky.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.