Pravidla marketingové soutěže
„Malinové léto“
(dále jen „soutěž").

1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost FAST ČR, a.s., se sídlem U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, IČO: 247 77 749, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16725, (dále jen „pořadatel“). 

2. Zajištění soutěže
Ceny a soutěž zajišťuje společnost Phoenix Communication a.s., Pod Vilami 785/22, 140 00 Praha 4, IČO: 289 76 126, Spisová značka: B 15636 vedená u Městského soudu v Praze

3. Termín a místo konání soutěže
Soutěž bude probíhat v termínu od 1.5.2022 do 31.8.2022 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky. 

4. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „soutěžící“), která při registraci uvede úplné a pravdivé údaje a potvrdí svůj souhlas s pravidly soutěže. Osoba mladší 18 - ti let je povinna potvrdit, že má k účasti v soutěži souhlas svých zákonných zástupců, a tento je povinna na vyžádání pořadateli doložit (v případě výherce nejpozději před předáním výhry).
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele nebo osoby v obdobném vztahu k pořadateli, jakož i jim osoby blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele nebo osoba v obdobném vztahu k pořadateli, nebo osoba jim blízká, bude ze soutěže vyřazen. 

5. Princip a podmínky vstupu do soutěže
Spotřebitel se zapojí do soutěže tak, že 
(i)    v době trvání soutěže zakoupí ve kterékoliv prodejně na území ČR jeden nebo více produktů z limitované série SodaStream Love Raspberry (výrobník perlivé vody SodaStream Spirit MegaPack Love Raspberry, výrobník perlivé vody Jet MegaPack Love Raspberry, balení dvou lahví SodaStream Love Raspberry 2x 1 l Fuse / Jet) dále jen „soutěžní nákup“; a
(ii)    v době konání soutěže se zaregistruje u pořadatele jako soutěžící tak, že na webové stránce www.malinoveleto.cz (dále jen “soutěžní web”) vyplní do vstupního formuláře požadované údaje: jméno, adresu, telefon, e-mail, případně další údaje a potvrdí svůj souhlas s pravidly soutěže; a
(iii)    zodpoví soutěžní otázku
Soutěže se v době jejího trvání lze zúčastnit opakovaně, a to jednou za každý soutěžní nákup. Více vstupů do soutěže (vždy s doložením nového soutěžního nákupu) zvyšuje šanci na výhru.
Soutěžící, je povinen uschovat originál účtenky (dokladu o zaplacení soutěžního nákupu) za účelem ověření platné účasti v soutěži před předáním výhry. Pokud soutěžící nepředloží účtenku splňující podmínky těchto pravidel, uvedenou při vstupu do soutěže, bude ze soutěže vyřazen. 

6. Výhry v soutěži
56 ks Kuchyňského robota značky Philco PHSM 9100 
Výherci soutěže budou vybrání z účastníků soutěže, kteří splnili podmínky účasti a co nejpřesněji zodpověděli soutěžní otázku. Vyhrává co nejpřesnější tip soutěžní otázky. V případě dvou a více shodných odpovědí, rozhoduje dřívější čas, přihlášení do soutěže. Výherci soutěže budou o své výhře informováni na telefonním čísle, které uvedli přes registraci na soutěžním webu, nejpozději však po dobu jednoho týdne po vyhlášení vítězů. Nebude-li možné výherce kontaktovat v uvedené lhůtě, přičemž budou pořadatelem učiněny maximálně 3 pokusy, nahrazuje výherce další soutěžící v pořadí. 
Po ověření, že výherce splnil veškeré podmínky soutěže, mu pořadatel předá výhru zasláním přepravní službou na adresu, kterou si výherce zvolí. 
V případě nesplnění některé ze soutěžních podmínek, zaniká nárok výherce na získání výhry. V tomto případě nahrazuje výherce další soutěžící v pořadí v daném soutěžním kole. 

7. Zpracování osobních údajů
Registrací do soutěže účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje poskytnuté pořadateli v souvislosti s účastí v soutěži, budou zpracovány pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje zadané v průběhu soutěže. Účel zpracování: účast v soutěži, vyhodnocení soutěže, předání výher. Správcem osobních údajů je Pořadatel, viz článek 1. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži. Ke zpracování není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR) se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy (účasti v soutěži). Poskytnuté údaje budou uchovávány a zpracovány pouze po dobu trvání smluvního vztahu (účasti v soutěži) - zahrnuje interval od okamžiku uzavření smluvního vztahu do úplného splnění všech práv a povinností ze smluvního vztahu. Poskytnutí osobních údajů a ověření jejich správnosti a pravdivosti je smluvním požadavkem pořadatele a podmínkou účasti v soutěži. Účastník není povinen osobní údaje poskytnout, ale v případě neposkytnutí osobních údajů se nemůže soutěže zúčastnit. Poskytnuté údaje nebudou předávány jinému správci ani nebudou předány mimo území EU. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a stížnost u dozorového orgánu, jímž je Úřad na ochranu osobních údajů.
Zveřejnění vítězové Soutěže budou osloveni Pořadatelem za účelem vyslovení souhlasu se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno Soutěžícího v médiích (vč. internetu), zejména na facebookových stránkách SodaStream. Zároveň budou vítězové Soutěže Pořadatelem vyzváni k poskytnutí souhlasu k zachycení a rozšiřování své podoby, zejména pokud se jedná o užití fotografie zaslané Účastníkem nebo pořízené Pořadatelem či pořízení / zveřejnění zvukového či zvukově-obrazového záznamu v médiích (vč. internetu). Souhlas podle tohoto odstavce je udělen na dobu 10 let. Pokud je tento souhlas odvolán v okamžiku, kdy již byly Osobní údaje podle těchto Pravidel zveřejněny, nelze se vůči Pořadateli domáhat odstranění zveřejnění, které již není v jeho dispozici (zejm. zveřejnění v médiích vlastněných subjekty odlišnými od Pořadatele).
Pro získání informací týkajících se bezpečnosti a ochrany osobních údajů, postupu jejich užívání a využití práv subjektu osobních údajů, může Soutěžící kontaktovat Pořadatele na adrese fast@coou.cz

8. Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude změna pravidel zveřejněna na internetových stránkách pořadatele. 
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, je vyloučeno. 
Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. 
Při nesplnění či porušení soutěžních podmínek bude účastník ze soutěže bez náhrady vyloučen. Stejně tak bude účastník vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání nebo pokusu o něj ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla soutěžícímu k získání výhry. Není podstatné, zda k takovému jednání nebo pokusu o něj došlo s vědomím či bez vědomí účastníka. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat.
Soutěž a vztahy mezi účastníky a provozovatelem se řídí právním řádem České republiky.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.