Obchodní podmínky

Platné od 6. 1. 2023

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti FAST ČR, a.s., se sídlem Říčany, PSČ 251 01, IČ: 24777749, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B., vložka 16725,  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.sodastream.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.    Ustanovení 5.2., 7.6., 7.7., 7.8., 7.10. a 7.11. těchto obchodních podmínek se vztahují výlučně na případy, kdy kupující je spotřebitel, tj. člověk, který jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání.
1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a odpovídá za zneužití přístupu jinou osobou v případě porušení mlčenlivosti kupujícího.
2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny jsou uvedeny s výhradou zjevné chyby. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v kupujícím potvrzené objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
3.6.    Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
3.7.    Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.8.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.9.  Prodávající je oprávněn limitovat množství zboží na jednu objednávku, popř. na jednoho kupujícího.
3.10.   Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
3.11.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.12.    V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
3.13.    Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.  
3.14.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.15.    Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc nebo poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k věci/licenci k užití digitálního obsahu pro osobní užití kupujícím, a kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu.
3.16. V případě, že předmětem smlouvy je věc s digitálními vlastnostmi, použijí se ustanovení těchto všeobecných podmínek i na digitální obsah nebo službu digitálního obsahu, a to i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí v případě, že ze smlouvy nebo z povahy věci vyplývá, že jsou poskytovány samostatně.
3.17.  Kupující je povinen při užívání veškerého digitálního obsahu zakoupeného u prodávajícího dodržovat povinnosti stanovené těmito podmínkami,  právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky. Není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného, je kupující oprávněn veškerý digitální obsah užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupený digitální obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat či rozšiřovat ani jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. V případě porušení povinností kupujícího může být přístup k digitálnímu obsahu odepřen či licence může být deaktivována.  Toto ustanovení se užije taktéž na digitální obsah, který prodávající poskytne kupujícímu jako dar.

4.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými ve webovém rozhraní.
4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná při uzavření smlouvy, před odesláním zboží.
4.4.    V případě platby kartou bude zákazník převeden na platební bránu, kde vyplní údaje potřebné k zaplacení zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že zákazník neprovede transakci na platební bráně, zboží mu bude rezervováno po dobu 24 hodin. Po uplynutí této doby a neuhrazení částky se objednávka zboží zruší.
4.5.    Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.6.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího či v zásilce spolu se zbožím.
4.8.    Druhy poskytovaných plateb Prodávajícím Kupujícímu jsou blíže popsány ZDE.  
 

5.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.
5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v tomto ustanovení. V případě odstoupení od „hlavní smlouvy“ zanikají i závazky ze všech „vedlejších smluv“ uzavřených v souvislosti s hlavní smlouvou
5.3.  Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím není možné, pokud se jedná o výrobek určený k péči o osobní hygienu a byl dodán v zapečetěném obalu. Po jeho rozbalení jej tedy není možné z hygienických důvodů vrátit v souladu s § 1837 občanského zákoníku, spotřebitel v tomto případě nemůže odstoupit od uzavřené kupní smlouvy
5.4.    Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy  poskytovaný prodávajícím, jenž je dostupný na webové stránce, nebo může odstoupit jiným jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující prostřednictvím pošty na adresu centrály FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany, 251 01 nebo na e-mail reklamace@sodastream.cz. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
5.5.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy; spotřebitel nemá povinnost zboží odeslat v případě, že mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Je-li předmětem smlouvy poskytnutí digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu předaného spotřebiteli na hmotném nosiči, vrací jej spotřebitel při odstoupení od smlouvy na žádost podnikatele, kterou lze učinit do 14-ti dní od odstoupení. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Výše nákladů v takovém případě závisí na způsobu vrácení zboží zvoleném kupujícím. Kupující je povinen zboží vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a v hodnotě, v jakém zboží převzal
5.6.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.7.    Zákonnou možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné, musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží nekompletní, použito nad míru přiměřenou seznámení se se zbožím nebo poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst snížení hodnoty vráceného zboží na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu. V případě odstoupení od smlouvy po předložení žádosti o započetí plnění již v průběhu lhůty pro odstoupení musí kupující prodávajícímu poskytnout úhradu podle § 1834 občanského zákoníku.
5.8.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající a kupující, který je spotřebitelem, oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.9.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.10.    Spotřebitel bere na vědomí, že zboží při jeho vrácení nelze zasílat na dobírku. Taková zásilka nebude prodávajícím přijata.

6.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5.    Zboží skladem obvykle dodáváme do dvou pracovních dnů. Pokud kupující věc nepřevezme, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění v dohodnuté (nebo není-li dohodnuta) v obvyklé výši.
6.6.    Zboží je doručováno pouze na území ČR.
6.7.   Druhy poskytovaných přeprav a dodání zboží prodávajícím kupujícímu jsou blíže popsány ZDE.    
6.8. V případě prodlení prodávajícího s dodáním má kupující právo odstoupit od smlouvy. Podmínkou je dodatečná výzva k plnění, to neplatí v případě dodání nezbytného v určený čas.

7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 
a)    odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
b)    je vhodné k účelu, pro který je kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
c)    je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci
7.3. Prodávající dále odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
a)    je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, 
b)    zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, Prodávající není vázán veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy opraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
c)    je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
d)    zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
7.4. Odstavec 7.3. se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
7.5.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2  a 7.3. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.6.  Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí, v případě zboží s vyznačeným datem spotřeby se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Lhůta odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu, kdy kupující nemůže věc užívat. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, to neplatí v případech, kdy to povaha věci nebo vady vylučuje.
7.7. Prodávající odpovídá i za vadnou montáž nebo instalaci v případě nedostatku v návodu poskytnutého prodávajícím nebo poskytovatelem digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu.
7.8. V případě, že předmětem smlouvy je věc s digitálními vlastnostmi, odpovídá prodávající za poskytování ujednaných aktualizací a dále „nutných aktualizací“ (tj. těch, které jsou nezbytné, aby věc uchovala svoje vlastnosti), včetně upozornění na jejich dostupnost, po dobu dvou let nebo po delší dobu, po kterou je to ujednáno nebo, v případě jednorázového poskytnutí digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu po dobu, po kterou to může kupující rozumně předpokládat. To neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím výslovně souhlasil.
7.9.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik doručení projevu vůle výrobek reklamovat. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
7.10.    Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 občanského zákoníku.
7.11.    Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud 
a)    prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku
b)    se vada projeví opakovaně,
c)    je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
d)    je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.“.
7.12. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.   
7.13.    Při dodání nové věci nebo odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu na své náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).  
7.14.    Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost nebo pokud vadu sám způsobil. Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Je-li obsah záruky obsažený v jiném prohlášení o záruce pro kupujícího méně příznivý než obsah záruky učiněné v reklamě, má přednost obsah uvedený v reklamě, ledaže byl před uzavřením smlouvy dodatečně opraven stejným nebo srovnatelným způsobem, jakým byla reklama učiněna. Zaručí-li se poskytovatel záruky, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci. Určují-li prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší; tím není dotčen § 2113 odst. 2. občanského zákoníku. Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout poskytovateli záruky ve lhůtě určené délkou záruční doby; § 1921 a 1922 občanského zákoníku se použijí obdobně.
7.15. Poskytovatel záruky vydá kupujícímu nejpozději při převzetí věci potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat
e)    údaj, že má kupující ze zákona právo vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a
f)    označení věci, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky.
Nesplněním této povinnosti není platnost záruky dotčena.
7.16. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při jejím uplatnění. Toto právo je povinen uplatnit nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
7.17. Není –li uvedeno jinak, poprodejní servis výrobků zajišťuje prodávající. Dostupnost mimozáručního servisu je podmíněna dostupností náhradních dílů.
7.18. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží nebo převzetím zboží, podle toho, co nastane později.
8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5.    Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8.6.    Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího. Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti Asekol a.s. uvedených na jejích webových stránkách http://www.asekol.cz/asekol/. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

9.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


9.1.    Osobní údaje kupujícího, který je fyzickou osobou, jsou zpracovány v souladu s platnou právní úpravou. Informační povinnost prodávajícího je plněna v rámci zásad ochrany osobních údajů.
9.2.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajů.

10.    DORUČOVÁNÍ


10.1.    Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
10.2.    Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
10.3.    Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


11.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.4.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování FAST ČR a.s. U Sanitasu 1621, Říčany PSČ 251 01, adresa elektronické pošty: objednavky@sodastream.cz, telefon +420 323 204 204.

V Říčanech dne 6. 1. 2023

FAST ČR, a.s.

Obchodní podmínky platné do 5.1.2023 naleznete ZDE

Přeprava a platba

V den doručení budete kontaktováni přepravní službou ohledně upřesnění času dodání Vaší objednávky.

PŘEHLED DRUHŮ PLATEB

Název platby Poplatek vč. DPH Poznámka
Dobírkou v hotovosti 39 Kč  
Kartou online 0 Kč  
Click To Pay 0 Kč  
Google Pay 0 Kč  
 

DRUHY A CENY POSKYTOVANÝCH PŘEPRAV

Název platby Poplatek vč. DPH Poznámka
Přepravní služba 99 Kč Zdarma od 1 000 Kč
Zásilkovna Standard 49 Kč Zdarma od 1 000 Kč
pouze na zásilky do 5 Kg
Zásilkovna Plus 79 Kč Zdarma od 1 000 Kč
pouze na zásilky od 5 Kg do 10 Kg
 

CO UDĚLAT KDYŽ ...

ZBOŽÍ BYLO DORUČENO POŠKOZENÉ


V případě, že jste převzali zboží, u kterého jste po rozbalení zjistili, že je poškozené i přesto, že obal byl neporušený, kontaktujete nás neprodleně na e-mail reklamace@sodastream.cz
 
•     Do předmětu e-mailu vložte „Poškozený výrobek a číslo objednávky“
•     Přiložte fotky poškozeného výrobku (fotku celého výroku, detailu poškození a výrobního štítku) a fotky obalu, ve kterém výrobek přišel (ze všech stran).  
 
Můžete nás také kontaktovat na naší infolince +420 323 204 204
Provozní doba infolinky je PO - PÁ od 9:00 do 17:00 hod.
 

ZÁMĚNA NEBO NEKOMPLETNÍ DODÁVKA

Prosíme, v těchto případech nás co nejdříve kontaktujete na e-mail reklamace@sodastream.cz  nebo na telefonním čísle +420 323 204 204.
Provozní doba infolinky je PO - PÁ od 9:00 do 17:00 hod.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Pro odstoupení od kupní smlouvy u e-shopové objednávky může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž je dostupný na webové stránce. Odstoupení od kupní smlouvy zašle spotřebitel prostřednictvím pošty na adresu centrály FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany u Prahy, 251 01 nebo na e-mail reklamace@sodastream.cz.

Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů


V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Gorazdova 1969/24
Praha 2
120 00

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Výrobky, které jste zakoupili přes náš internetový obchod, můžete v případech stanovených v čl. V. obchodních podmínek vrátit bez udání důvodů během zákonné 14ti denní lhůty od data jejich převzetí. S právem odstoupit od kupní smlouvy nelze spojit postih.
 

VÝROBKY MŮŽETE VRÁTIT TÍMTO ZPŮSOBEM: 

Vrácení na centrálu 
•      Vytiskněte a vyplňte formulář pro Odstoupení od kupní smlouvy. Údaje potřebné k vyplnění naleznete na faktuře.
•      Zboží uveďte do původního stavu (ideálně jej zabalte do původního obalu) a pečlivě zabalte, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Na zásilku uveďte „Vrácení ve 14 dnech Sodastream.cz“
•     Do zásilky vložte podepsané odstoupení od kupní smlouvy a fakturu.
•     Zboží zašlete na adresu (na této adrese není možné vrátit zboží osobně):
      FAST ČR, a.s.
      U Sanitasu 1621
      251 01 Říčany u Prahy
 

ČASTÉ DOTAZY

 Co znamená Odstoupení od kupní smlouvy?

•     Pokud jste výrobek zakoupil v našem e-shopu www.sodastream.cz jako spotřebitel máte právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Jak se počítá lhůta 14 dnů?

•     Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy trvá 14 kalendářních dnů a začíná se počítat následující kalendářní den po převzetí zboží.
•     Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno.

 Musím vrátit zboží nepoužité a nepoškozené? 

•     Výrobek může být vrácen použitý i částečně poškozen. V takovém případě máme právo snížit vrácenou částku o částku zohledňující snížení hodnoty z důvodu používání či poškození.
•     K vyplacení celé částky je potřeba zboží vrátit kompletní, tedy včetně příslušenství, které bylo součástí prodejního balení. V případě, že se tak nestane, máme právo snížit vrácenou částku o hodnotu chybějícího příslušenství.
•     V případě bombičky a příchutí, pokud dojde k porušení pečetí ventilu a pečeti víčka, máme právo snížit vrácenou částku o hodnotu těchto produktů.

Jaké dokumenty je potřeba doložit? 

•     Při vrácení zboží je potřeba doložit prodejní doklad, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás. Je potřeba přiložit také vyplněný formulář pro Odstoupení od kupní smlouvy

Do kdy vrátíme peníze? 

•     Peníze budou poukázány na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od uplatnění odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na prodejnu nebo na centrálu (případně, než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.